Manshoven Psychologenpraktijk hecht belang aan uw privacy.

Lucas-Simhand VOF (Manshoven 1 te 3840 Borgloon), de verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 mbt de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en verbindt zicht ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Persoonsgegevens

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van Manshoven Psychologenpraktijk, meer specifiek de bejegening van de psychische gezondheidstoestand van de betrokkene en de eventuele administratieve en financiële afhandeling hiervan. De geheimhouding van deze verwerking zit reeds vervat in de deontologische richtlijnen inzake het beroepsgeheim.

Delen met anderen

Er worden geen gegevens overgemaakt aan derden, tenzij de betrokkene hiervoor expliciet zijn toestemming heeft gegeven. Deze gegevensuitwisseling gebeurt per gewone briefwisseling dan wel via geëncrypteerde elektronische verzending via gespecialiseerde software.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of wissing (voor zover wettelijk toegelaten) van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lucas-Simhand VOF, Manshoven 1 te 3840 Borgloon, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
De verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding en de wettelijke bewaartermijnen bij medische dossiervorming).

In kaart brengen websitebezoek

Manshoven Psychologenpraktijk maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • De site gebruikt Google Analytics-cookies
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
  • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
  • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Beveiliging en SSL

Manshoven Psychologenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Manshoven Psychologenpraktijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.